Posts

Showing posts from March, 2010

Winter's End

Image

Amen

dio, ti pa/ sa sa.rx w`j co,rtoj kai . pa/ sa do,xa auvth /j w`j a;nqoj co,rtou \ evxhra,nqh o` co,rtoj kai . to. a;nqoj evxe,pesen \ to. de. r`h /ma kuri,ou me,nei eivj to.n aivw/naÅ tou /to de, evstin to. r`h /ma to. euvaggelisqe.n eivj u`ma/jÅ (1 Peter 1:24-25) Soli Deo Gloria